KORONAWIRUS - ODWOŁANE ZAJĘCIA

 

Z powodu obaw o rozprzesterzenienie się koronawirusa

przedszkole będzie zamknięte

od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r.

 

Lista dokumentów możliwych do pobrania:

 

 

Procedura bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS - CoV – 2

1.     Czym jest koronawirus i sposoby przenoszenia.

Koronawirus jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów, dlatego należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu.

Koronawirus przenosi się:

 • Bezpośrednio, drogą kropelkową w trakcie kaszlu, kichania czy mówienia.
 • Pośrednio poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach, jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy.

2.     Zaleca się:

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku.
 2. Dokładne mycie rąk przy użyciu wody z mydłem lub dezynfekcję rąk środkiem na bazie alkoholu.
 3. Niedotykania dłońmi twarzy, zwłaszcza okolic ust, nosa i oczu.
 4. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty i powierzchnie dotykane przez inne osoby.
 5. Zapewnić, aby miejsca nauki były czyste i higieniczne:
  • powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane woda z detergentem,
  • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne (sale dydaktyczne, hale sportowe) powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.
  • uczniowie i pracownicy mięli dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą,
  • dozowniki z płynem odkażającym znajdowały się w widocznych miejscach, w budynkach i były regularnie napełniane,
  • plakaty promujące prawidłowe techniki mycia rąk znajdowały się w łazienkach,
 1. Przeprowadzić pogadanki przekazujące dzieciom/uczniom informację:
 • gdzie należy się zgłosić w przypadku choroby, podejrzenia zakażenia lub kontaktu z osobą zakażoną.
 • o sposobie postępowania w sytuacji podejrzenia przypadku zakażenia tj. konieczności unikania środków komunikacji publicznej w czasie dotarcia do oddziału zakaźnego a jeśli to niemożliwe – założenia na nos i usta maseczki, która stanowi pierwszą barierę zapobiegającą rozprzestrzenianiu się wirusa.
 • na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny w tym częstego i dokładnego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

3.     Jeśli podejrzewasz, że ktoś może mieć ostrą chorobę układu oddechowego na skutek zakażenia koronawirusem:

 • pamiętaj o konieczności bezzwłocznego, telefonicznego powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej, lub zgłoszenia się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

4.     Co to znaczy, że ktoś miał bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem:

 • pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniejszej niż dwa metry przez ponad 15 minut;
  • prowadził przez dłuższy czas rozmowę twarzą w twarz z osobą mającą objawy choroby;
  • osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów;
  • osoba zakażona mieszka w tym samym gospodarstwie domowym.

Osoby z bliskiego kontaktu NIE są uważane za zakażone, jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby. Jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak zaleca im się:

  • pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
  • poddanie się monitoringowi epidemiologicznemu - w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia przez pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej.
  • Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Kwarantannę można skrócić w przypadku, gdy wyniki testów na obecność koronawirusa u osoby podejrzanej o zakażenie wyszły negatywne (a z którą osoba poddana kwarantannie miała kontakt). Decyzję o skróceniu kwarantanny podejmuje właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

5.     Dyrektor szkoły:

-          odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci/uczniów
-          w sytuacji zagrożenia zdrowia dzieci/uczniów po konsultacji z organem prowadzącym ma prawo zawiesić zajęcia
-         kierując się dobrem wszystkich wychowanków apeluje do rodziców by nie wysyłali przeziębionych dzieci na zajęcia
-         zwraca uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy
-         odwołuje i nie organizuje wycieczek w miejsca w których wykryto ognisko koronawirusa,
-         sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia
-         w celu ograniczenia możliwość wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego z powodu koronawirusa może wydać postanowienie o czasowym zakazie wejść na teren placówek oświatowych dla rodziców i opiekunów dzieci.
-          informuje, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły rodzicom dziecka do 8. roku życia należy się zasiłek opiekuńczy.


Zasady postępowania krok po kroku, jeśli:

Þ          nie wyjeżdżałeś w ostatnim miesiącu poza Polskę ale:

-          Zaobserwowałeś u siebie, co najmniej jeden z następujących objawów: kaszel, gorączkę powyżej 38o, duszność – problemy z oddychaniem
-          Bezzwłocznie, telefonicznie powiadom swoją stację sanitarno – epidemiologiczną lub zgłoś się do szpitala z oddziałem zakaźnym
-         Jeśli nie znasz telefonu lub nie wiesz gdzie znajduje się najbliższy szpital z oddziałem zakaźnym zadzwoń na nr. Inforlini NFZ 800 – 190 – 590 która poda numer do najbliższej placówki. W żadnym wypadku nie idź do POZ czy SOR
-         Stacja lub szpital określi dalszy tryb postępowania medycznego.

Þ               nie wyjeżdżałeś w ostatnim miesiącu poza Polskę ale:

-         Miałeś kontakt z chorym/zakażonym koronawirusem SARS - CoV – 2 lub przebywałeś w bliskim otoczeniu takich osób
-         Bezzwłocznie, telefonicznie powiadom swoją stację sanitarno – epidemiologiczną lub zgłoś się do szpitala z oddziałem zakaźnym
-         Jeśli nie znasz telefonu lub nie wiesz gdzie znajduje się najbliższy szpital z oddziałem zakaźnym zadzwoń na nr. Inforlini NFZ 800 – 190 – 590 która poda numer do najbliższej placówki. W żadnym wypadku nie idź do POZ czy SOR
-         Stacja lub szpital określi dalszy tryb postępowania medycznego.

Þ               wyjeżdżałeś w ostatnim miesiącu do kraju w którym nie ma wirusa ale:

-         Miałeś kontakt z chorym/zakażonym koronawirusem SARS - CoV – 2 lub przebywałeś w bliskim otoczeniu takich osób
-         Bezzwłocznie, telefonicznie powiadom swoją stację sanitarno – epidemiologiczną lub zgłoś się do szpitala z oddziałem zakaźnym
-         Jeśli nie znasz telefonu lub nie wiesz gdzie znajduje się najbliższy szpital z oddziałem zakaźnym zadzwoń na nr. Inforlini NFZ 800 – 190 – 590 która poda numer do najbliższej placówki. W żadnym wypadku nie idź do POZ czy SOR
-         Stacja lub szpital określi dalszy tryb postępowania medycznego.

Þ               wyjeżdżałeś w ostatnim miesiącu do kraju w którym jest wirus i

-         Zaobserwowałeś u siebie, co najmniej jeden z następujących objawów: kaszel, gorączkę powyżej 38o, duszność – problemy z oddychaniem
-         Bezzwłocznie, telefonicznie powiadom swoją stację sanitarno – epidemiologiczną lub zgłoś się do szpitala z oddziałem zakaźnym
-         Jeśli nie znasz telefonu lub nie wiesz gdzie znajduje się najbliższy szpital z oddziałem zakaźnym zadzwoń na nr. Inforlini NFZ 800 – 190 – 590 która poda numer do najbliższej placówki. W żadnym wypadku nie idź do POZ czy SOR
-         Stacja lub szpital określi dalszy tryb postępowania medycznego

Þ          wyjeżdżałeś w ostatnim miesiącu do kraju w którym jest wirus i

-         Nie zaobserwowałeś u siebie, żadnych z następujących objawów zaraz po powrocie: kaszel, gorączkę powyżej 38o, duszność – problemy z oddychaniem
-          Przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia poprzez: codzienny pomiar temperatury ciała, obserwację objawów grypopochodnych
-         Jeśli w ciągu 14 dni wystąpią niepokojące objawy
-         Bezzwłocznie, telefonicznie powiadom swoją stację sanitarno – epidemiologiczną lub zgłoś się do szpitala z oddziałem zakaźnym
-         Jeśli nie znasz telefonu lub nie wiesz gdzie znajduje się najbliższy szpital z oddziałem zakaźnym zadzwoń na nr. Inforlini NFZ 800 – 190 – 590 która poda numer do najbliższej placówki. W żadnym wypadku nie idź do POZ czy SOR
-         Stacja lub szpital określi dalszy tryb postępowania medycznego.

Þ          wyjeżdżałeś w ostatnim miesiącu do kraju w którym jest wirus i

-         Nie zaobserwowałeś u siebie, żadnych z następujących objawów zaraz po powrocie: kaszel, gorączkę powyżej 38o, duszność – problemy z oddychaniem
-          Przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia poprzez: codzienny pomiar temperatury ciała, obserwację objawów grypopochodnych
-         Jeśli w tym czasie nie wystąpią niepokojące objawy można zakończyć kontrolę a tym samy kwarantannę

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem przez skrupulatne stosowanie się do ww. zasad. 
O wszelkich przypuszczeniach możliwości zarażenia się wirusem należy bezzwłocznie poinformować Przedszkole/Szkołę 

 

Bal Karnawałowy

          5 lutego 2020 r. dzieciaki z przedszkola w Bogorii i oddziałów w Kiełczynie i Moszynach w obecności rodziców i wychowawców bawiły się przy dźwiękach skocznej muzyki. Bal karnawałowy umilały liczne konkurencje sprawnościowe, w których mogły wykazać się zarówno dzieci jak i rodzice przeprowadzane były pod czujnym okiem animatorów zabawy. Po udanej zabawie dzieci udały się na pyszny poczęstunek.

Chcesz zobaczyć zdjęcia proszę kliknij na link - Bal karnawałowy 5 luty 2020r.

Spotkanie z Teatrem

          Sztuka odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju społecznym i psychicznym małego dziecka. Każde dziecko jest kreatywne, ale warto zadbać o to, by ta kreatywność nie zanikała wraz z wiekiem. Teatr jest do tego narzędziem idealnym, bo zamiast przedstawiać jedno właściwe rozwiązanie i jedyną słuszną drogę, daje nieograniczone możliwości. 

          Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci przedszkole umożliwia cykliczne spotkania z teatrem.

 

Teatr BAJKA "Wielkie sprawy małej żaby" 13.12.2019

Teatr BAJKA "Gucio zaczarowany" 16.01.2020