Koncepcja Pracy Publicznego Przedszkola w Bogorii

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOGORII

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2016-2021

 

Spis treści:
1. Podstawa prawna.
2. Źródła opracowania koncepcji.
3. Wizja przedszkola.
4. Misja przedszkola.
5. Rola nauczyciela wychowawcy.
6. Wizja dziecka w naszym przedszkolu.
7. Model absolwenta.
8. Cele ogólne.
9. Cele szczegółowe.
10. Kryteria sukcesu.
11. Sposoby motywowania dzieci.
12. Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci.
13. Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli.
14. Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci.
15. Zasady pracy.
16. Metody pracy.
17. Formy pracy.
18. Kierownictwo placówki.
19. Podział kompetencji.
20. Sposoby współpracy z rodziną dziecka.
21. Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym.
22. Promocja przedszkola.

 Podstawa prawna.
1.Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2015 w sprawie nadzoru pedagogicznego
2.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zm.)
3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (  Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.  Nr 4,poz. 17) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
4.Statut przedszkola w Bogorii.

 

Źródła opracowania koncepcji.
Opracowanie Koncepcji  Pracy Przedszkola zostało poprzedzone diagnozą dotychczasowej działalności placówki oraz analizą oczekiwań rodziców, pracowników i dzieci. Tworząc Koncepcję Pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego , możliwości kadrowe i bazę  przedszkola.

Wizja przedszkola.

1. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarta na ich potrzeby.
2. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
3. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
4. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do tworzenia do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
5. Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
6. Wszyscy przestrzegają praw dziecka., dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
7. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
8. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną , kompetentną , zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
9. Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
10. Promuje swoje osiągnięcia  i ma dobrą opinię w środowisku.
11.Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
12. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.


Misja przedszkola.
Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny  rozwój wszystkim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że nasze dzieci czuja się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do stawiania czoła porażkom.
-Dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, współdziałania z innymi, kreatywnego myślenia, działania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach
obowiązkowych i dodatkowych, poznawania bliskiego i dalszego otoczenia, autoprezentacji.
-Dobrze przygotowujemy dzieci do rozpoczęcia edukacji szkolnej, poprzez budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijamy umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
-Promujemy zdrowie psychiczne i fizyczne. Troszczymy się o zdrowie  dzieci i ich sprawność  fizyczną.
-Promujemy zachowania proekologiczne i kulturę bycia.
-Szanujemy godność człowieka i respektujemy jego prawa, szanujemy siebie nawzajem.
-Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli.
-Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację.
-Uczymy wrażliwości i tolerancji wobec innych.
-Wspomagamy dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych , potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
-Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do  rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej. Pielęgnujemy tradycje narodowe i lokalne.
-Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijamy u nich umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.


Rola nauczyciela wychowawcy

-Wychowankowie mają w nauczycielu wsparcie, a ci zapewniają każdemu dziecku podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój
-nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą
-tworzą pogodną atmosferę w przedszkolu i otaczają opieką wszystkie dzieci
-znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć
-konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zajęć, poszukują innowacyjnych  rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności
-ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniając i potrzeby i oczekiwania, angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola
-poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu
-nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN
-dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów
-wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą, tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się bezpieczne i akceptowane

 

Wizja dziecka w naszym przedszkolu.
Dziecko jest:

-ciekawe świata
-ufne w stosunku do nauczycieli
-radosne
-aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola
-twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej
-prawdomówne i uczciwe
-odpowiedzialne i obowiązkowe
-kulturalne i tolerancyjne
-świadome zagrożeń


Model absolwenta:

-jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
-ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze
-potrafi współdziałać w zespole
-jest zainteresowany nauką
-jest samodzielny
-jest aktywny w podejmowaniu działań
-akceptuje zdrowy styl życia, oraz kulturę bycia
-potraf panować nad emocjami, dobrze adoptuje się do nowych sytuacji
-potrafi dążyć do sukcesu, ale i radzić sobie z porażkami
- potrafi dokonać autoprezentacji
-potrafi odróżnić dobro od zła
-jest wrażliwy na potrzeby innych

Prawa dziecka
Dziecko ma prawo do:
-życia i rozwoju
-swobody myśli , sumienia i wyznania
-aktywnej, serdecznej miłości i ciepła
-spokoju i samotności, gdy tego chce
-odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci
-snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone
-indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju
-pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą
-wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
-wspólnoty i solidarności w grupie
-aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy
-zabawy i wyboru towarzyszy zabaw
-pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia
-nauki, informacji
-badania i eksperymentowania
-nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw
-doświadczenia konsekwencji swojego zachowania
-zdrowego żywienia

Cele główne
I. Efekty  działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
-przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa
-przedszkole doskonali efekty swojej pracy
-efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola
II. Procesy zachodzące w przedszkolu
-procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy
-w przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych
III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
-przedszkole jest  integralnym elementem środowiska , w którym działa
-przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego
-przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki , w których działa

Cele szczegółowe

1.Realizacja założeń reformy oświatowej.
2. Zapewnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i  nauki  w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
3. Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
4. Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
5. Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
6. Realizacja programów autorskich, uwzględniających szczególne potrzeby edukacyjne dzieci , niwelowanie trudności w nauce, wspieranie szczególnych uzdolnień.
7. Ścisła współpraca z rodzicami, jako partnerami w procesie edukacji i wychowaniu dzieci.
8. Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
9. Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi , organizacjami i instytucjami działającymi na terenie  gminy i powiatu.
10. Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

Kryteria sukcesu

 1. Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
  2. Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
  3. Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
  4. Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
  5. Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
  6. Realizacja autorskich programów, wspomagających indywidualny rozwój dziecka.
  7. Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspierającymi przedszkole.
  8. Diagnozowanie dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
  9. Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
  10. Liczny udział dzieci w konkursach , turniejach itp.
  11. Modernizowanie bazy przedszkola, wzbogacanie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media.
  12. Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
  13. Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do sukcesu.

Sposoby motywowania dzieci

Stosowane nagrody:
-pochwała indywidualna
-pochwała przed całą grupą
-pochwała przed rodzicami
-oklaski
-przydział funkcji
-dyplomy

Stosowane kary:

-brak nagrody
-upomnienie ustne
-czasowe odebranie przydzielonej funkcji
-chwilowe odsuniecie dziecka od zabawy
-poinformowanie rodziców o zachowaniu

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci

-przeprowadzenie diagnozy wstępnej
-szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie , dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju
-informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
-ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza , wnioski do dalszej pracy
-informowanie rodziców o dojrzałości szkolnej dziecka w grupie 6 latków
-bieżące wspieranie rozwoju dziecka , praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji
-przeprowadzenie diagnozy końcowej ,wnioski do dalszej pracy

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

-autoprezentacji dokonań dzieci(występy, wystawy prac).
-wystawa prac i innych dokumentów
-arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
-albumów, kronik, foto-kronik
-rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy( samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badanie osiągnięć dokonuje się na podstawie:
-systematycznej obserwacji zajęć
-monitoringu realizacji podstawy programowej
-przeglądu diagnoz i analizę osiągnięć dzieci
-analizę dokumentacji przedszkolnej
-realizację nadzoru pedagogicznego
-rozmowy z nauczycielami

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

Sposoby  informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

- nauczyciele na  początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania i wychowania
-nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu
-informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli
-rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, grupowych,  w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica
-na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka
-informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku- po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej
-podczas zajęć otwartych i dni otwartych dla rodziców.

Zasady pracy
Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

1.Zasada indywidualizacji.
2.Zasada integracji.
3.Zasada wolności i swobody działania.
4.Zaspakajanie potrzeb dzieci.
5.Zasada aktywności.
6.Organizowania życia społecznego.

Metody pracy z dzieckiem:
Metody czynne
-samodzielnych doświadczeń
-zadań stawianych dziecku
-ćwiczeń utrwalających wiadomości i umiejętności
Metody oglądowe
-rozmowy
-opowiadania
-zagadki
-objaśnienia
-instrukcje
-metody żywego słowa
-słuchowiska audio
Nowatorskie toki metodyczne
-Ruch rozwijający Weroniki Sherborne
-Opowieść ruchowa
-Gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana
-Pedagogika zabawy
-Gimnastyka mózgu
-Metoda Dobrego Startu
-Relaksacja
-Bajkoterapia
-Metody aktywizujące

W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia dodatkowe
W grupach starszych: katecheza, zabawy z komputerem, zajęcia logopedyczne. We wszystkich grupach- zajęcia z języka angielskiego.

Formy pracy

1.Praca indywidualna.
2.Praca w małych zespołach.
3.Praca z całą grupą.
4. „Otwarte drzwi”.
5.Zabawy.

Kierownictwo placówki
Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni DYREKTOR, który:
- sprawuje nadzór pedagogiczny
-przewodniczy Radzie Pedagogicznej
-pełni rolę pracodawcy
-organizuje prace nauczycieli
-inspiruje nauczycieli do działania
-kieruje działalnością przedszkola
-sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

Podział kompetencji
Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli:
- protokołowanie Rad Pedagogicznych
-współpraca ciągła z PPP
-współpraca z biblioteką
-prowadzenie kroniki przedszkola
-prowadzenie strony internetowej przedszkola
-prowadzenie foto-kronik przedszkola
-badanie losów absolwentów
-promocja przedszkola
-organizowanie wycieczek
-współpraca z innymi instytucjami
-współpraca z zespołem zadaniowym
-tworzenie programów
-prowadzenie ewaluacji: ankiety, diagnoza, raporty,
-dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
-opieka nad studentami podczas praktyk, opieka nad stażystami
-uczestniczenie wraz z przedstawicielami Rady Rodziców w posiedzeniu rekrutacyjnym

Sposoby współpracy z rodziną dziecka

-przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
-informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej,
-włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
-szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
-tworzenie pozytywnej atmosfery  w kontaktach z rodziną dziecka.

Formy współpracy z rodzicami:
-zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
-zebrania grupowe,
-konsultacje indywidualne,
-prowadzenie kącika dla rodziców
-organizacja zajęć otwartych dla rodziców i dni otwartych
-organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców,
-organizacja uroczystości, konkursów, inscenizacji,
-włączanie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych, kalendarzowych
-wycieczki, konkursy,
-angażowanie rodziców w pracę przedszkola i poszczególnych grup.

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym
Współpraca z:
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- Urzędem Gminy
- Komendą Powiatową Policji
- Gminnym Ośrodkiem Kultury
- Staszowski Ośrodkiem Kultury
- SANEPID-em
- Strażą Pożarną
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
- Szkoła Podstawową
- Biblioteką Gminną
Podtrzymywanie tradycji organizacji imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej, włączanie się w organizowane na terenie gminy przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

Współpraca ze studentami:
- odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej,
- opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami.

Promocja przedszkola

Cele:
- upowszechnianie w środowisku wychowania przedszkolnego
- pozyskiwanie wystarczającej liczby dzieci
- pozyskiwanie sponsorów

Działania promocyjne:

- prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów
- dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym
- prezentacja w lokalnych mediach
- na stronie internetowej placówki
- popularyzowanie wychowania przedszkolnego
- organizacja imprez i uroczystości
- dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku
- upowszechnianie informacji o przedszkolu.


Imprezy i uroczystości charakterystyczne dla naszego przedszkola:

- przedstawienie andrzejkowe przygotowywane przez nauczycielki dla dzieci,
- przedstawienie z okazji Dnia Dziecka, przygotowane dla dzieci przez rodziców i pracowników przedszkola,
- przedstawienie Jasełkowe , przygotowywane przez najstarszą grupę dzieci-dla pensjonariuszy DPS w Pęcławicach, dla emerytów i rodziców-oddział w Moszynach,
- wycieczki autokarowe po ciekawych i historycznych miejscach gminy Bogoria,
- cykliczna akcja edukacyjna „Cała Bogoria czyta dzieciom”,
- czytanie bajek dzieciom, przez zapraszanych rodziców lub innych członków rodziny,
- spotkania dzieci z przedstawicielami różnych zawodów, reprezentowanych przez rodziców,
- wycieczka autokarowa dla absolwentów przedszkola.

Dalsza praca nad koncepcją przedszkola:

- każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować
- zmiany w Koncepcji będą nanoszone w obecności i przy udziale całego zespołu pedagogicznego
- raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji, zmian
- rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają informację o akceptacji przez jawne głosowanie.

 

Uwagi o realizacji Koncepcji Pracy  Przedszkola w Bogorii

 1. Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.
 2. Koncepcja jest uzupełnieniem zadań zawartych w Statucie Przedszkola.
 3. Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
 4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora ZPO w Bogorii i Rady Rodziców.
 5. Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

 

Koncepcja Pracy Przedszkola w Bogorii została przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną dnia 15 września 2016 roku na lata 2016-2021.