Statut Publicznego Przedszkola w Bogorii

Statut Publicznego Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§1

 1. Nazwa przedszkola brzmi: Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii. Publiczne Przedszkole w Bogorii z oddziałami w Kiełczynie i Moszynach.
 2. Publiczne Przedszkole w Bogorii z oddziałami w Kiełczynie i Moszynach zwane dalej „Przedszkolem” wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii.
 3. Przedszkole w Bogorii zwane dalej „Przedszkolem” jest placówką publiczną, działająca na podstawie;

1) Uchwały Nr VIII/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 kwietnia w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii,

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe,

3) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

4) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela,

5) Niniejszego statutu.

 1. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

Zespół Placówek Oświatowych
w Bogorii
ul. Południowa 2, 28-210 Bogoria
tel. 15 867 40 26
NIP: 866-17-41-743  Regon 383700551

 1. Przedszkole posiada:

Stronę internetową: www.zpobogoria.pl

Pocztę email:  pspbog@gazeta.pl

Nr. fax: 15 867 40 87

 

 1. Lokalizacja przedszkola. Przedszkole zlokalizowane jest w trzech miejscach:

1) Budynek w Bogorii przy ulicy Południowej 2, w którym funkcjonują cztery oddziały przedszkolne.

2) Budynek w miejscowości Moszyny 15, w którym funkcjonuje jeden oddział.

3) Budynek w miejscowości Kiełczyna 11, w którym funkcjonuje jeden oddział.

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Wójt Gminy Bogoria z siedzibą przy ul. Opatowskiej 13 w Bogorii.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Bogoria, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Gminy Bogoria.
 4. Obsługę administracyjno-finansową przedszkola prowadzi Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii przy ul. Rynek 14.

 

§ 2

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Bogorii z oddziałami w Kiełczynie i Moszynach

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznego Przedszkola w Bogorii z oddziałami w Kiełczynie i Moszynach

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć pracowników  pedagogicznych ZPO w Bogorii,

4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

5) dzieciach – należy przez to rozumieć wychowanków przedszkola,

6) podstawie programowej wychowania przedszkolnego- należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego,

7) program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w postawie programowej wychowania przedszkolnego,

8) dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii,

9) ustawie o systemie oświaty- należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty,

10) karcie nauczyciela- należy prze to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,

11) Ustawie prawo oświatowe- należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe,

12) indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym- należy przez to rozumieć program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla dziecka objętego kształceniem specjalnym,

13) organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,

14) organie prowadzącym- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bogoria.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 3

„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w „Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”, „Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich”, „Konwencji o Prawach Dziecka”, Ustawie „Prawo Oświatowe” oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w „Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego”.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest zorganizowane wsparcie wielostronnego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie i gromadzenie doświadczeń na drodze wartości, jakimi są prawda, dobro i piękno.
 3. Przedszkole zapewnia w szczególności:

1) bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

2) rekrutację dzieci opartą o zasadę powszechnej dostępności,

3) zasady i kryteria rekrutacji określają odrębne przepisy,

4) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

5) opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny,

6) wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli,

7) kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialności za swoje czyny.

 1. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

 1. Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci; porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku,

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej,

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

7) wychowanie przez sztukę-muzykę, śpiew, taniec, plastykę,

8) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

9) pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,

10) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

11) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

12) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

13) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

§ 4

Sposoby realizacji zadań

 

 1. Praca opiekuńczo wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego i zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.
 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie wychowania przedszkolnego.

1) szczegółowe cele edukacyjne,

2) opis zakładanych efektów,

3) materiał edukacyjny do realizacji celów,

4) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programów.

 1. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza podstawę programową.
 2. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród gotowych programów opracowanych przez wydawnictwa lub może;

1) zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami,

2) zaproponować program opracowany przez innego autora,

3) zmodyfikować program opracowany przez innego autora.

 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli występuje z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego do Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii.
 2. Program ten winien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
 3. Dyrektor dopuszcza do realizacji poszczególne programy tworzące przedszkolny zestaw programowy na dany rok szkolny.

 

§ 5

Podstawowe formy pracy z dziećmi

 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zapewniając każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju.
 2. Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:

1) zajęcia kierowane i niekierowane w czasie zajęć obowiązkowych z całą grupą 

2) zabawa, w tym zabawa w budynku i w terenie,

3) spontaniczna działalność dzieci,

4) proste prace porządkowe, czynności samoobsługowe,

5) wycieczki i uroczystości w przedszkolu,

6) zajęcia stymulujące, organizowane w małych zespołach,

7) zajęcia kompensacyjno-korekcyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

 1. Aranżacja wnętrz każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.

1) w każdym oddziale organizowane są stałe lub czasowe kąciki zainteresowań,

2) czasowe zwane tematycznymi łączą się z omawianą aktualnie tematyką, świętami, lub specyfiką przedszkola,

3) codziennym elementem pracy z dziećmi jest organizacja zajęć na świeżym powietrzu.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 6

 1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczbę oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

 1. Zmianę organizacji pracy przedszkola (łączenie oddziałów) przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii szkolnych, a dotyczy to:

1) zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku, gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w Przedszkolu z uwagi na przerwę w szkołach (ferie, wakacje),

2) w przypadku, gdy w oddziale przedszkolnym niska frekwencja spowodowana jest chorobą dzieci, dłuższą absencją nauczyciela,

3) liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25.

 

§ 7

 1. Organizację nauczania wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora.
 2. Arkusz organizacji określa w szczególności:

1) liczbę oddziałów,

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,

3) tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego,

4) czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów,

5) liczbę pracowników ogółem w tym zajmujących stanowiska kierownicze,

6) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach,

7) liczbę pracowników administracji, obsługi oraz etatów przeliczeniowych,

8) ogólną liczbę zajęć edukacyjnych, lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§8

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

§ 9

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina pracy nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
 3. Zalecany czas przeznaczony na zajęcia obowiązkowe uzależniony jest od wieku dzieci i wynosi:

około 15 minut w grupach dzieci 3-4 letnich

około 30 minut w grupach dzieci 5-6 letnich.

 1. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:

1) religia,

2) logopedia,

3) język obcy inny niż prowadzony w ramach podstawy programowej

4) zajęcia  taneczno-rytmiczne,

5) zajęcia  teatralne

6) zajęcia szachowe

7) inne wnioskowane przez rodziców, możliwe do realizacji przez przedszkole

 1. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i 30 minut dla dzieci 5-6 letnich. Zajęcia dodatkowe odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej. Częstotliwość w/w zajęć w tygodniu określa dyrektor przedszkola.

 

§ 10

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa „Ramowy Rozkład Dnia” ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców,

2) pory posiłków:

Śniadanie:

Oddziały w Bogorii, Kiełczynie i Moszynach – godz. 9.00

Obiad:

Oddziały w Bogorii i Moszynach – godz. 12.00, Oddział w Kiełczynie- godz.12.30

Podwieczorek:

Oddziały w Bogorii – godz. 15.00, Oddziały w Kiełczynie i Moszynach – godz. 14.30

 1. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 9.00 do godz.14.00 (5godz. dziennie).
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci „Rozkład Dnia” umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.

 

§ 11

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
 2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone do realizacji przez Dyrektora.
 3. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.

1) nauka religii odbywa się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów),

2) dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę innego nauczyciela.

 1. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza terenem przedszkola, ponadto:

1) rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców.

 1. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:

1) zajęcia rewalidacji indywidualnej,

2) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia.

 1. Organizacja oraz prowadzenie w/w zajęć odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 12

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

1) Przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola w poszczególnych placówkach jest dostosowany do potrzeb korzystających z niego dzieci:

Oddziały w Bogorii czynne są od godz.7.00 do godz. 16.00

Oddział w Kielczanie czynny jest od godz. 8.00 do godz.15.00

Oddział w Moszynach czynny jest od godz. 7.00 do godz. 15.00

2) szczegółowy czas pracy przedszkola regulują plany pracy poszczególnych oddziałów.

 1. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.

 

§ 13

 1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Gminy w Bogorii wraz ze sposobem jej wykonania.

1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, uwzględnia koszt zakupu produktów do sporządzania posiłków (tzw. „wsad do kotła”).

2) z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej,

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, lub ze względu na złą sytuację materialną można zwolnić rodziców w części lub w całości z opłat,

4) upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest Dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego,

5) rodzice mogą zwracać się o pomoc w formie sfinansowania wyżywienia dziecka w przedszkolu do Ośrodków Pomocy Społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania rodziców.

2. Dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następującej liczby posiłków:

a) dwóch: śniadanie i obiad,

b) trzech: śniadanie, obiad i podwieczorek.

3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole „z dołu”, do 10 dnia następnego miesiąca. Wpłaty są przyjmowane przez intendenta przedszkola.

4. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego (9.00 – 14.00).

5. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem (zajęcia obowiązkowe realizowane w ramach podstawy programowej i zajęcia dodatkowe poza podstawą) w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 6. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1) sześć sal dydaktycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem: cztery sale w Bogorii, jedną   w Kiełczynie, jedną w Moszynach,

2) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

3) dwie kuchnie przygotowujące posiłki: w Bogorii i Moszynach i jeden punkt wydawania posiłków w Kiełczynie,

4) zaplecza sanitarne,

5) dwa place zabaw: w Kiełczynie i Moszynach.

 1. Archiwum przedszkolne znajduje się w wydzielonej części budynku w Bogorii.
 2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest Dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.
 3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

§ 14

Sposoby sprawowania opieki nad dziećmi

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są: dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.
 3. Przedszkole zapewnia pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:

1) realizację zadań zapisanych w niniejszym statucie,

2) przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale,

3) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w oddziale,

4) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów, wycieczek poza terenem przedszkola,

5) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

6) organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

7) dostęp do pielęgniarki szkolnej,

8) wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki pierwszej pomocy i instrukcje udzielania pierwszej pomocy,

9) spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci,

10) dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci, instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty,

11) ogrodzenie terenu przedszkola,

12) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i gospodarczych,

13) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.

 1. W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy BHP i przeciwpożarowe, w szczególności poprzez:

1) dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,

2) oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,

3) umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacyjnych przedszkola,

4) opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych,

5) umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

 1. W przedszkolu bezwzględnie stosuje się procedury bezpieczeństwa na wypadek zagrożeń różnego pochodzenia. Zestaw procedur stanowi odrębny dokument wewnętrzny, z którym zapoznawani są wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice/opiekunowie prawni dzieci.

 

§ 15

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Dzieci mogą być odbierane z przedszkola przez osoby dorosłe upoważnione na stałe przez rodziców - upoważnienie stałe, które powinno być podpisane przez oboje rodziców.
 3. Jeżeli rodzice lub upoważnione na stałe osoby z różnych przyczyn losowych nie mogą odebrać dziecka z przedszkola wydają jednorazowe upoważnienie, które może podpisać jeden z rodziców lub jedna z upoważnionych osób. Rodzic o zaistniałej sytuacji może powiadomić wychowawcę grupy/nauczyciela sprawującego opiekę osobiście lub w uzasadnionych sytuacjach telefonicznie.
 4. Osoba upoważniona jednorazowo do odbioru dziecka z przedszkola wskazana przez rodzica lub osobę upoważnioną na stałe musi okazać się dowodem osobistym i upoważnieniem zawierającym: imię i nazwisko, datę i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku przekazania informacji przez rodzica telefonicznie osoba upoważniona powinna okazać się dowodem osobistym.
 5. W celu uwiarygodnienia zmian we wszelkich upoważnieniach, korespondencji rodziców z  przedszkolem, gromadzi się wzory podpisów rodziców.
 6. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).
 7. Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola w godzinach 7.00-9.00.
 8. Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci chorych.
 9. Przedszkole odmówi wydania dziecka osobie, której stan wskazuje, że nie może ona zapewnić dziecku pełnego bezpieczeństwa (pod wpływem alkoholu, środków odurzających).
 10. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka informowany jest dyrektor przedszkola.
 11. W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w pkt.9 podjęte zostaną następujące działania:

1) rozmowa wyjaśniająca z rodzicami dziecka,

2) wystosowanie listu do rodziców dziecka,

3) wystąpienie dyrektora z wnioskiem do właściwego dla miejsca zamieszkania Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej dziecka.

 1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany do telefonicznego powiadomienia rodziców i wyjaśnienia sytuacji.
 2. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców czy osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel winien jest powiadomić dyrektora i najbliższy komisariat policji w celu ustalenia miejsca ich pobytu.
 3. W przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji, w wolnych związkach itp;

1) nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej,

2) jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel bezwzględnie postępuje zgodnie z tym postanowieniem,

3) o każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, lub usiłowania kontaktu wbrew postanowieniom sądowym, nauczyciel powiadamia dyrektora/wicedyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem oraz sporządza stosowną notatkę z zaistniałej sytuacji,

4) w sytuacji, kiedy obydwoje rodzice wykonują władzę rodzicielską, a mimo to na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np.: kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. dyrektor/wicedyrektor powiadamia policję i odpowiednie instytucje.

 1. Na czas zajęć w budynkach przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. Wejście do przedszkola w tym czasie możliwe jest tylko po użyciu dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.
 2. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 3. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne z wyjątkiem pierwszej pomocy przed medycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dziecku żadnych lekarstw.
 4. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielem.
 5. Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania rodziców o niepokojących sygnałach dotyczących zdrowia dziecka.
 6. Rodzice mają obowiązek natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola w przypadku otrzymania takiej informacji.
 7. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy lub choroby zakaźnej. Decyzję taką podejmuje dyrektor przedszkola.

 

§ 16

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności z:

1) niepełnosprawności,

2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

3) szczególnych uzdolnień,

4) specyficznych trudności w uczeniu się,

5) zaburzeń komunikacji językowej,

6) choroby przewlekłej,

7) sytuacji kryzysowych czy traumatycznych, zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,

8) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom, nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy wychowankom.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy prowadząc z nimi zajęcia oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy i logopedzi we współpracy z:

1) rodzicami wychowanka,

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi przedszkolami,

5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola w formie:

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

2) zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym  (ujętych w orzeczeniach)

3) porad i konsultacji psychologa,

4) porad i konsultacji pedagoga.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, udzielana rodzicom i nauczycielom ma formę: porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń.
 2. Zajęcia rewalidacyjne organizuje się indywidualnie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Zajęcia logopedyczne organizuje się przede wszystkim dla dzieci z zaburzeniami mowy, które mają orzeczenia/opinie poradni wskazujące na taką formę pomocy, dzieci uczęszczających do najstarszej grupy przedszkolnej oraz dzieci młodszych, które ze względu na opóźniony rozwój mowy mają trudności w komunikacji językowej. O kolejności korzystania z zajęć logopedycznych dzieci w przedszkolu nieposiadających orzeczeń i opinii decyduje logopeda po przeprowadzeniu badań przesiewowych mowy. Zajęcia logopedyczne są organizowane w godzinach pracy przedszkola poza godzinami realizacji podstawy programowej tj. od 7.00 do 9.00 i od 14.00 do 16.00.
 4. Nauczyciele rozpoznają w przedszkolu potrzeby rozwojowe dzieci, możliwości psychofizyczne wychowanków oraz planują sposoby ich zaspokajania poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości szkolnej.

 

§ 17

Zasady organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego

 1. Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może być objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.
 2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne udzielane jest na wniosek rodziców i wymaga zgody organu prowadzącego.
 3. Wniosek ten składają rodzice do dyrektora przedszkola wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.
 4. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
 5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym, bezpośrednim kontakcie z wychowankiem.
 6. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do możliwości dziecka nim objętego.
 7. Dyrektor przedszkola na pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego może zezwolić na odstąpienie od niektórych treści stosownie do możliwości dziecka.
 8. Dziecku objętemu indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, dyrektor przedszkola umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

§ 18

 1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii, zwany dalej dyrektorem,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie ze sobą, w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy, realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach oraz pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

 1. Kompetencje Dyrektora:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 1. Zadania Dyrektora:

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,

4) prawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,

5) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły, dwukrotnie w ciągu roku szkolnego,

6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy,

7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,

13) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

15) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

16) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.

 1. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

1) wykonuje uchwały Rady Gminy w Bogorii w zakresie działalności przedszkola,

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

 1. W przedszkolu liczącym co najmniej 6 oddziałów lub posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach lub w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie  może być utworzone stanowisko wicedyrektora. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone powyżej, a także, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

 

§ 19

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej sprawuje dyrektor.
 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.
 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.
 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji w przedszkolu,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) uchwalenie statutu przedszkola,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,

2) projekt planu finansowego przedszkola,

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

 1. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
 2. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego- Wójta Gminy Bogoria o odwołanie z funkcji Dyrektora.
 3. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.
 8. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§ 20

 1. Rada Rodziców Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy.
 5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,

2) opiniowanie programów nauczania wybranych przez nauczycieli.

 1. Decyzje rady rodziców są jawne.
 2. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 3. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

§ 21

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 3. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenie poziomu pracy przedszkola.
 4. Organy przedszkola planują swoją działalność na dany rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalane do końca września i przekazywane pozostałym organom.
 5. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych działań, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 6. Przedszkolne organa mogą zapraszać na planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
 7. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację tj. Radę Rodziców w formie pisemnej bądź ustnej.
 8. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawiciel z każdego organu przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 9. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w formie głosowania.
 10. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 11. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 22

 1. Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zatrudnieni są w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks Pracy.
 3. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów ppoż.

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli, lub szkołą wyższą.
 2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

 

§ 23

 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka. Nauczyciel jest zobowiązany:

1) przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu BHP i Ppoż, odbywać wymagane szkolenia,

2) sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w sali i w terenie. Jeżeli te nie są właściwe powiadamia dyrektora i ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,

3) niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć,

4) przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć,

5) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dzieci,

6) udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby,

7) zgłaszać dyrektorowi wszelkie wyjścia poza teren przedszkola,

8) przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu,

9) za organizację i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.

 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.
 2. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
 3. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.
 5. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.
 6. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.
 7. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 8. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej,

3) organizowanie wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

 1. Inne zadania nauczycieli:

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w arkuszu obserwacyjnym,

3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,

6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,

11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,

12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,

15) współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych,

16) przestrzeganie Regulaminu Rady Pedagogicznej,

17) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

c) włączenia ich w działalność przedszkola,

18) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy,

19) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,

20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,

21) udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej,

22) do obowiązków nauczyciela należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień, zgodnie z decyzją dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczania danych osobowych przedszkola w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom i osobom w granicach i przepisach prawa.

23) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

§ 24

 1. Do zadań psychologa i pedagoga w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,

2) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb,

3) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym,

4) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

5) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,

6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 1. Do zadań nauczyciela rewalidacji należy w szczególności:

1) prowadzenie indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, mających na celu (zgodnie z zaleceniami):

- maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych dziecka , które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,

- optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,

- wyrównywanie deficytów rozwojowych,

- dynamizowanie rozwoju dziecka.

2) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci,

3) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§25

 1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku, gdy:

1) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora,

2) Rada Rodziców danego oddziału zwróci się do Dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzo­ny czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1).             

3)  Dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

 

§ 26

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka,

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną,

4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 1. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.
 2. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:

1) miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału,

2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,

3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,

4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.

 1. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem,

2)   kartę pracy indywidualnej,

3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę wstępną oraz pisemną informację o gotowości szkolnej dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

 1. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z:

1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Staszowie, bądź innymi poradniami specjalistycznymi.

2) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bogorii i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie.

 1. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie, którego Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego,

2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających,

3) do 30 kwietnia w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki szkolnej, rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.

     4) innymi formami kontaktów z rodzicami w przedszkolu są:

- kontakty indywidualne,

- rozmowy telefoniczne,

- uroczystości okolicznościowe,

- szkolenia, warsztaty,

- zajęcia otwarte.

 

§ 27

 1. W Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii zatrudnia się pracowników samorządowych na stanowiskach administracyjnych, pomocniczych i obsługi.
 2. Zadaniem pracowników przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie obsługowo - administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do:

1) przestrzegania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,

2) dochowania tajemnicy ustawowo chronionej,

3) przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku,

4) szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola,

5) zachowania się z godnością w miejscu pracy i poza nią,

6) stałego podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

7) uprzejmego i życzliwego zachowanie w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi, oraz współpracownikami,

8) przestrzegania zasad dyscypliny pracy, BHP i Ppoż

9) prowadzenia stosownej dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

10) udzielania informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym jeśli prawo tego nie zabrania,

11) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców, niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, itp.

12) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie,

13) taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola ich rodziców i interesantów,

14) współpracy z nauczycielami w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi,

15) sumiennego wykonywania obowiązków służbowych,

16) troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola,

 1. Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach określają odrębne dokumenty.
 2. Higienistka szkolna sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi w gabinecie znajdującym się na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii w przypadku, gdy rodzice nie wyrażają sprzeciwu, co do zakresu tej opieki. Współpracuje w tym zakresie z dyrektorem, nauczycielami, rodzicami dzieci i lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. W zakres opieki zdrowotnej świadczonej przez higienistkę szkolną wchodzą:

1) informowanie rodziców o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dzieci,

2) informowanie o terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej, profilaktycznych badaniach lekarskich, badaniach przesiewowych, szczepieniach ochronnych,

3) przeprowadzanie doraźnych przeglądów higienicznych,

4) udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,

5) podawanie leków dzieciom przewlekle chorym na pisemną prośbę rodziców,

6) asystowanie w transporcie dzieci w sytuacjach zagrożenia życia do placówki medycznej do chwili przybycia rodziców,

7) działania w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, czynników ryzyka i zagrożeń zdrowotnych.

 1. Na wniosek dyrektora higienistka szkolna może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej przedstawiając zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia dzieci.
 2. Higienistka szkolna może uczestniczyć w zebraniach z rodzicami w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej promocji zdrowia dzieci z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia dzieci.

 

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

 

§ 28

Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 7 roku życia, czyli  do momentu rozpoczęcia przez nich nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko do przedszkola, które ukończyło  2,5 roku.
 2. Dziecko w wieku powyżej 7 lat , któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuję dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 5. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 6. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 5, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.
 7. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a szczególności do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym dzieci w wieku przedszkolnym,

2) szacunku dla swoich potrzeb,

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4) poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej,

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,

6) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych,

7) rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.

8. W przedszkolu wspólnie z dziećmi ustalane są normy zachowania. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) przestrzegania ustalonych zasad postępowania zgodnych z normami i wartościami współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa,

2) traktowania z szacunkiem i życzliwością wszystkich rówieśników i osób dorosłych,

3) aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczycieli,

4) słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela,

5) szanowania wytworów pracy kolegów,

6) szanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu,

7) dbania o estetykę miejsca zabawy,

8) sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych.

9. Dziecko może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, o którym mowa w  § 17.

10. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

11. Za prawidłowość realizacji zadań , o których mowa w ust. 5 i 6 , odpowiada dyrektor przedszkola.

12. W zależności od rodzaju niepełnosprawności przedszkole zapewnia wychowankowi specjalistyczną pomoc i opiekę.

 

§ 29

Formy motywowania i karania dzieci

 1. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone:

a) ustną pochwałą nauczyciela,

b) pochwałą do rodziców,

c) pochwałą dyrektora przedszkola,

d) nagrodą rzeczową, emblematem, dyplomem.

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad:

a) ustną uwagą nauczyciela,

b) odsunięciem od zabawy na krótki czas,

c) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy,

d) czasowym ograniczeniom uprawnień do wybranych zabaw.

3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy przemocy fizycznej i psychicznej.

4. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i psychologa, którzy podejmują decyzję o:

a) powiadomieniu dyrektora przedszkola,

b) powiadomieniu rodziców dziecka i poinformowaniu ich o możliwości skorzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii,

c) spotkaniu nauczycieli i psychologa z rodzicami w obecności dyrektora przedszkola w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych,

d) innych działaniach podjętych każdorazowo w porozumieniu z rodzicami,

5. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. Ubrania dziecka nie mogą być spinane agrafkami ani szpilkami.

6. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, worek ze strojem gimnastycznym, komplet ubrań na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.

7. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek, telefonów komórkowych, innych urządzeń cyfrowych, przedmiotów niebezpiecznych, oraz żadnych rzeczy wartościowych. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.

 

ROZDZIAŁ VII

RODZICE

 

§ 30

Obowiązki rodziców

 

 1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za wykształcenie i wychowanie swoich dzieci.
 2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1) wychowywać swoje dziecko w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi,

2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich,

3) angażować się jako partnerzy w edukację i wychowywanie dzieci w przedszkolu,

4) osobiście włączać się w życie przedszkola ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej,

5) zapewniać regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola.

 1. Ponadto Rodzice zobowiązani są do:

1) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,

2) współpraca z nauczycielami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola,

3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych,

4) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

6) przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia,

7) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa , stosowanej diety,

8) bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka,

9) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającego na pobyt dziecka w przedszkolu,

10) zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka ( powyżej 1 miesiąca),

11) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

12) przestrzeganie godzin pracy przedszkola, deklarowanego limitu czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz ramowego rozkładu dnia,

13) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia,

14) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia,

15) kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, tego co dziecko zabiera do przedszkola,

16) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole,

17) bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania, zmianie osób upoważnionych do kontaktów z dzieckiem, zmianie osób upoważnionych do odbioru dziecka, oraz innych mających wpływ na bezpieczeństwo dziecka,

18) śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

 

§ 31

Prawa rodziców

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:

1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej,

2) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka,

3) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu,

4) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych w danym oddziale,

5) zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami w szczególności ze statutem przedszkola, regulaminem rady rodziców i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w przedszkolu,

6) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka, a rodzice dzieci sześcioletnich do pisemnej informacji o gotowości szkolnej dziecka do końca kwietnia w roku w którym dziecko rozpocznie naukę szkolną.

7) profilaktycznej opieki zdrowotnej dzieci świadczonej przez higienistkę szkolną na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii,

8) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy,

9) wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców,

10) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

11) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo czyli Radę Rodziców,

12) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej oraz innej zgodnie z potrzebami,

13) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych,

14) zapoznawania się z planowanym jadłospisem.

 

§ 32

Skreślenie z listy wychowanków

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,

2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.

3) kiedy rodzice zalegają z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych,

4) kiedy rodzice dziecka nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu.

 1. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

4) rozmowy z dyrektorem,

 1. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami,

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. OPS, PPP),

4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

 1. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Wójta Gminy w Bogorii.
 3. W okresie odwoławczym dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 4. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

  

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 33

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii prowadzi gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor i główny księgowy.

 

§ 34

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, dzieci, pracowników obsługi i administracji.
 2. Wszelkie zmiany w treści niniejszego statutu mogą być wprowadzane na mocy uchwał Rady Pedagogicznej.
 3. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii. Dyrektor każdorazowo udostępni statut na żądanie.