Rekrutacja - pliki do pobrania

REKRUTACJA !!!

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola
mogą być składane zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyniki rekrutacji w formie listy dzieci  przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane
do publicznej wiadomości na stronie internetowej placówki.


TERMINY PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI W ROKU 2020/2021

          Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria na rok 2020/2021 (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Bogoria  z dnia 29.01.2020r.)

 CZYNNOŚCI

 TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 Złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego

 Do 21 lutego 2020 r.

-

 Składanie wniosku o przyjęcie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami

 od 02 marca 2020r. 
do 31 marca 2020r
.

od 04 maja 2020r. 
do 08 maja 2020r
.

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 do 10 kwietnia 2020r.

do 18 maja 2020r.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 do 16 kwietnia 2020r.

do 29 maja 2020r.

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 od 17 kwietnia 2020r. 
do 27 kwietnia 2020r.

 od 1 czerwca 2020r. 
do 8 czerwca 2020r.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 29 kwietnia 2020r.

do końca sierpnia 2020r. 

 

 

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez  Gminę Bogoria na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 r. art. 131 poz. 59 z późn.zm.)
i Zarządzenia Nr.0050.6.2029 Wójta Gminy Bogoria z dn. 29.01.2020r.

 

 1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice składają jedynie DEKLARACJĘ NA KOLEJNY ROK SZKOLNY O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym przedszkolu.

Deklaracje te należy składać w przedszkolu w terminie do 21 lutego 2020r.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się, co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 2. Naborem na nowy rok szkolny objęte są:
 • Dzieci w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w latach: 2015,2016, 2017)
 • Dzieci powyżej 5 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
 1. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku i są w miarę samodzielne w toalecie i jedzeniu mogą być przyjęte do przedszkola w miarę wolnych miejsc i w ściśle określonych przypadkach
 2. Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić wniosek o przyjęcie, dostępny w przedszkolu w Bogorii, oddziałach w Kiełczynie i Moszynach, sekretariacie ZPO w Bogorii oraz na stronie internetowej placówki. Wypełniony wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych należy złożyć w sekretariacie ZPO w Bogorii ul. Południowa 2 tel. 15 867 40 26 do 31 marca 2020r

Kryteria naboru dzieci do przedszkoli

 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Bogoria.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 6, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:


USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI NA I ETAPIE

Wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017r., poz.59, art. 131 z późn. zm.)

 KRYTERIA

 LICZBA PUNKTÓW

 WYMAGANE DOKUMENTY/OŚWIADCZENIA

1.wielodzietność rodziny kandydata

100 pkt

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.niepełnosprawność kandydata

100 pkt

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz..U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3.niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100 pkt

4.niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100 pkt

5.niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100 pkt

6.samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100 pkt

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata oraz w każdym z  powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem

7.objęcie kandydata pieczą zastępczą

100 pkt

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.) - składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub, jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria naboru wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria, określone przez Radę Gminy Bogoria Nr XXVII/233/2017 z dnia 21 marca 2017 r.

 


KRYTERIA DO II ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Określone w Uchwale Rady Gminy Bogoria Nr XXVII/233/2017 z dnia 21 marca 2017 r.

 Lp.

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIUM

 1

Dziecko, którego obydwoje rodziców (lub rodzic samotnie wychowujący dziecko) pracują lub pobierają naukę w trybie stacjonarnym

30 pkt

oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

(załącznik Nr1)

 2

Dziecko zamieszkuje na terenie obwodu przedszkola/oddziału przedszkolnego

 30 pkt

oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna (załącznik Nr2) 

3

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym na terenie Gminy

 20 pkt

oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna (załącznik Nr3) 

 4

Dziecko rodziców pracujących zawodowo, dojeżdżających spoza obwodu lub spoza terenu Gminy, którego co najmniej jeden rodzic pracuje na terenie Gminy

 10 pkt

oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna (załącznik Nr1)

 1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Bogoria mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie naszej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z pkt. 6 - 8, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Bogoria przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Wytyczne pkt.6-9 stosuje się odpowiednio. 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH, DOŁĄCZONE DO WNIOSKU

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica stosownych dokumentów. 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA

Ustalono następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria na rok 2020/2021.

 CZYNNOŚCI

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 Złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego

Do 21 lutego 2020 r.

-

 Składanie wniosku o przyjęcie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami

 od 02 marca 2020r.
do 31 marca 2020r
.

od 04 maja 2020r.
do 08 maja 2020r
.

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 10 kwietnia 2020r.

do 18 maja 2020r.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

do 16 kwietnia 2020r.

do 29 maja 2020r.

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 od 17 kwietnia 2020r.
do 27 kwietnia 2020r.

 od 01 czerwca 2020r.
do 08 czerwca 2020r.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

29 kwietnia 2020r.

do końca sierpnia 2020r.

 1. Postępowanie odwoławcze
 • Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
  i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, służy skarga do sądu administracyjnego.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

          Złożony wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne załączniki i oświadczenia poświadczające spełnienie kryteriów ustawowych i samorządowych. Wzory załączników znajdują się we wniosku.  Oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.


TERMINY PRZEPROWADZNIA REKRUTACJI W ROKU 2020/2021

          Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria na rok 2020/2021 (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Bogoria  z dnia 29.01.2020r.)

 CZYNNOŚCI

 TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 Złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego

 Do 21 lutego 2020 r.

-

 Składanie wniosku o przyjęcie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami

 od 02 marca 2020r.
do 31 marca 2020r
.

od 04 maja 2020r.
do 08 maja 2020r
.

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 do 10 kwietnia 2020r.

do 18 maja 2020r.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 do 16 kwietnia 2020r.

do 29 maja 2020r.

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 od 17 kwietnia 2020r.
do 27 kwietnia 2020r.

 od 1 czerwca 2020r.
do 8 czerwca 2020r.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 29 kwietnia 2020r.

do końca sierpnia 2020r.